Política de privacitat

Protecció de dades personals
Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en arxius sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR). La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per MATER, VILÀ I VILA SL, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.
Els serveis prestats per MATER, VILÀ I VILA SL estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d’aquesta edat, MATER, VILÀ I VILA SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o en el seu cas, per al tractament dels mateixos.
MATER, VILÀ I VILA SL es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Drets dels interessats
La normativa vigent de protecció de dades s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.
A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:
Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”) LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:
-Dirigint-se a qualsevol dels nostres establiments, per correu ordinari o per correu electrònic a mater@mater.cat.

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant la Autoritat de Control de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya.